New Implementation Guides

Թողարկվել են նոր ուղեցույցներ, որոնք կարող եք ներբեռնել անդամների համար տիրույթից՝ հետևյալ հղումներով:

Implementation Guides

NEW! Implementation Guide 1010: Recognition of the Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics, and the Standards in the Internal Audit Charter, July 2016

NEW! Implementation Guide 2500: Monitoring Progress, July 2016

NEW! Implementation Guide 2600: Communicating the Acceptance of Risks, July 2016

Supplemental Guidance

NEW! Global Technology Audit Guide (GTAG): Auditing Smart Devices: An Internal Auditor’s Guide to Understanding and Auditing Smart Devices, August 2016

 

Leave a Reply