ACCA+CIA Challenge Exam Review Session

Կայացավ ACCA+CIA Challenge Exam մեկանգամյա քննության վերանայման դասընթացը, որը վարեց ՆԱԻ-Հայաստանի քարտուղար, ՀՀ ԿԲ վերստուգիչ խմբի գործառնական աուդիտի բաժնի պետ Ազատ Գաբրիելյանը, CIA, CRMA:

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ACCA+CIA Challenge Exam մեկանգամյա քննությանը գրանցված երեք մասնակիցներն էլ հաջողությամբ հանձնել են քննությունը:

Leave a Reply